Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Tagsági feltételek

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSEAz egyesületi tagság formái az MRAE Alapszabály alapján:

- tag
- pártoló tag (magyar és külföldi székhelyű jogi személy is)
- tiszteletbeli tag (nem magyar állampolgár is)

4.1 Tag (továbbiakban: tag)

4.1.1 lehet az a magyar állampolgárságú, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki

- radiológia, a képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina és a sugárterápia területen szakirányú szakképesítéssel rendelkezik,

- írásbeli tagfelvételi kérelemben (belépési nyilatkozatban) nyilatkozik belépési szándékáról,

és évenként meghatározott összegű tagdíjat befizeti

- az Egyesület célkitűzéseivel egyetértve, annak Alapszablyában foglalt rendelkezéseit elfogadva, az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalva az egyesületi életben folyamatosan és tevékenyen részt vesz.

4.1.2 A tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amelyen az Elnökség a tagfelvételi határozatát meghozza. A tagfelvételi határozat alapján az Elnökség a tagot a tagnyilvántartásba bejegyzi.

A tagfelvételi kérelmet (belépési nyilatkozatot) az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. A tagfelvétel megtörténtéről, kezdő időpontjáról, -a tagdíj fizetési számla egyidejű megküldése mellett- a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára.

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

4.1.3 Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek. A tagsági díj mértékét évente a Közgyűlés határozza meg. A tag az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

Az újonnan belépő tag a tagsági viszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági viszony létesítését kimondó elnökségi határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles az egyesületi bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

4.1.4 A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

4.2 Tiszteletbeli tag

4.2.1 lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, akit az Egyesület működése, az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért –a tagság javaslata alapján- a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ, aki az egyesület célja szerinti területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet szakmájának elismert művelője.

4.2.2 A Tiszteletbeli tagság személyére az Elnökség tagjai és a tagok tehetnek írásbeli javaslatot az éves Közgyűlés előtt 30 napot bezárólag.

4.2.3 A cím odaítéléséről, visszavonásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, határozatban dönt.

4.3 A tagbelépési kérelem tartalmaznia kell a tagfelvételét kérő

- természetes személy személyi adatait,

- jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet cégjegyzékben, törvényszéki nyilvántartásban szereplő alapvető cégadatait,

- állandó lakcím-, és munkahely adatait,

- kézbesítési e-mail címét, telefon elérhetőségét,

- szakmai-, nyilvántartási adatait,

- nyilatkozatát, hogy az egyesület Alapszabályainak rendelkezését magára nézve kötelezően elismeri,

- személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását.

4. 4 A tagsági viszony megszűnik,

4.4.1 a tag a kilépésével

a) a tagságiról viszonyának megszüntetéséről a tagnak –indoklás nélkül- írásban kell nyilatkoznia,

b) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnökségnek kell megküldeni,

c) a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat Egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

d) kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

4.4.2 a tagot a Közgyűlés az Egyesületből kizárja

4.4.2.1 azt a tagot az Egyesületből, akit az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja, aki

a) jogszabályt, vagy az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlési határozatot súlyosan, vagy ismételten megsérti,

b) hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban - póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel- felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

4.4.2.2 A kizárási eljárást bármely társulási tag, vagy bármely társulási szerv kezdeményezésére az Elnökség a kezdeményezés beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül folytatja le.

A kizárás alá vont tagot az Egyesület elnökének írásban értesíteni kell az eljárás megindításáról és meg kell hívni a kizárást tárgyaló elnökségi ülésre, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. Lehetőséget kell részére biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására.

4.4.2.3 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.

Az Elnökség a kizárást kimondó határozatát a tagkizárási eljárás megindításától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintett a taggal.

4.4.2.4 A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

A tagság megszűnésének napja a kizárást kimondó jogerős határozat meghozatalának napja.

4.4.3 tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell

a) a tag halála esetén

b) jogi személy megszűnése esetén

4.5 A tag újrafelvétele

A tagdíjfizetés meg nem fizetése miatt kizárt tag, újra felvételét kérheti, amennyiben a kizárás időpontjáig esedékes tagdíjhátralékát, valamint a kizárás éve és az újra kérelmezés időpontjáig fennálló szüneteltetés időtartamára is a teljes tagdíj tartozását rendezi.

Az újrafelvételről az Elnökség dönt. A kérelmező az újrafelvétel elutasításáról szóló elnökségi határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a döntés felülvizsgálatát kérheti a Közgyűléstől.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEIről az Alapszabály 5. bekezdésében informálódhat.

Kattintson ide, ha 128 bites titkosított kapcsolaton (SSL - Secure Socket Layer) keresztül kíván bejelentkezni a web-rendszerünkbe.
Kattintson a felkiáltójelre, ha 128 bites titkosított kapcsolaton keresztül kíván bejelentkezni a web-rendszerünkbe! [ Ajánlott! ]

 Emlékezzen rám![ Böngésző beállítása ][ Elfelejtett jelszó ][ Regisztráció ]
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

 • Életének 87. évében, 2024. július 6-án elhunyt dr. Csanády Miklós belgyógyász, kardiológus professzor, a Magyar Kardiológusok...>> Magyar Kardiológusok Társasága hírei

  [ 2024.07.12. ]

 • Pumpakezelésre jogosult centrumAlapfeltételAkkreditált diabetológiai szakellátóhely, mely kötelezettséget...>> Magyar Diabetes Társaság hírei

  [ 2024.07.12. ]

 • Tisztelt Kollégák, Kedves Barátaink!A Magyar Neuroradiológiai Társaság szeretettel meghív minden érdeklődőt az MNRT éves...>> Magyar Radiológusok Társasága hírei

  [ 2024.07.12. ]

 • Az Ideggyógyászati Szemle szerkesztősége és kiadója 2024-ben pályázatot hirdet a legjobb fiatal szerzők által írt magyar nyelvű közleményekre. A díjakat...>> Magyar Fejfájás Társaság hírei

  [ 2024.07.12. ]

 • Safe Food for Infants (SAFFI) A European Union – China Joint Project Worldwide Webinar 07 August 2024>> Magyar Gyermekorvosok Társasága hírei

  [ 2024.07.12. ]